Consell Escolar

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa. (alumnes, professors, pares i personal d’administració i serveis).

Qui forma part del Consell Escolar?

  • La directora de l’Escola, que serà la presidenta.
  • La cap d’estudis.
  • 6 professors triats pel Claustre.
  • 6 representants dels pares dels alumnes.
  • Un representant del personal d’administració i serveis.
  • Un regidor o representant de l’Ajuntament del municipi.
  • El secretari de l’escola, que actua com a secretari del Consell Escolar, i que té veu però no vot.

Com se renova el Consell Escolar?

El procés de renovació dels membres del Consell Escolar es desenvolupa durant el primer trimestre de cada dos cursos acadèmics. El Consell escolar es renova per meitats cada dos anys, de forma alternativa.

Com és el funcionament del Consell Escolar?

El Consell Escolar es reuneix, com a mínim, una vegada al trimestre i sempre que el convoqui la directora o quan sigui sol·licitat per almenys un terç dels seus membres. En tot cas és preceptiu, a més, una reunió a principi de curs i una altra al final. L’assistència a les sessions del Consell Escolar és obligatòria per a tots els seus membres. El Consell Escolar adoptarà els acords per majoria simple excepte en els següents casos:

  • Aprovació del pressupost i de la seva execució, que es fa per majoria absoluta.
  • Aprovació del Projecte Educatiu i del Reglament de Règim Intern, i de les seves modificacions, que es fa per majoria de dos terços.

Quines competències té el Consell Escolar?

a) Aprovar el projecte educatiu.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars. complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s