Carta compromís

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Les persones sotasignades, TERESA GASSULL SEGARRA, directora de l’Escola Pompeu Fabra i …………………………………………………………………………………………………….  (pare, mare, tutor/a ) de l’alumne/a ……………………………………………………………………….., reunits a la localitat de Reus, amb data ………………………………, conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual cosa comporta els següents compromisos:

Per part del centre:

 1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.
 2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o  alumna en l’àmbit escolar.
 3. Donar respostes individualitzades a les necessitats educatives específiques de cada alumne o alumna, optimitzant els recursos disponibles.
 4. Adoptar mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
 5. Respectar la diversitat de procedència, raça, cultura, situació econòmica, gènere, religió i moral de l’alumnat i llurs famílies.
 6. Oferir a l’alumnat una educació en la convivència que impliqui la llibertat, el respecte als altres, la comprensió dels que pensen diferent, el respecte als drets humans i el sentit de la responsabilitat, afavorint que sigui el diàleg la forma de resoldre les diferències entre tots.
 7. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
 8. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si s’escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.
 9. Mantenir comunicació regular amb la família ( mínim una reunió de classe per curs i una entrevista individualitzada ) per informar-la de l’evolució acadèmica i del desenvolupament personal i social de l’alumne o alumna.
 10. Contactar amb la família per tal de rebre informació en el cas d’inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre com també amb els Serveis Socials del districte, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 11. Atendre en un període raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
 12. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si s’escau, el contingut, en el termini d’un curs escolar.

Per part de la família:

 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer per davant de tot l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.
 2. Respectar física i verbalment el personal que treballa al centre, tant docent com no docent.
 3. Com a màxima responsable, compartir amb el centre l’educació  del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu de centre, així com respondre a les trucades telefòniques i els avisos escrits o notes a l’agenda que es realitzen des del centre.
 4. Educar el fill o filla en el respecte per les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes i el compliment del currículum. En cas de conflicte la família s’adreçarà directament al tutor o tutora i mai a l’altre alumne o a la seva família.
 5. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè facin les tasques encomanades a casa pel professorat.
 6. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a adquirir, preparar i dur el material necessari per a l’activitat escolar (llibres, xandall, bata, bossa esportiva…).
 7. Educar el fill o filla en el respecte per la diversitat de procedència, raça, cultura, situació econòmica, gènere, religió i moral de l’alumnat i llurs famílies.
 8. Adreçar-se directament al centre per a contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
 9. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
 10. Atendre en un termini raonable ( i sempre que sigui possible en el marge d’horari destinat pels mestres o tutors/es ) les peticions d’entrevista.
 11. Assistir a les reunions de classe i d’escola.
 12. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/filla.
 13. Informar al fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
 14. Revisar conjuntament amb el centre educatiu, el compliment dels compromisos de la carta i, si s’escau, el contingut d’aquests compromisos.

I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

L’escola                                                                La família

Signatura                                                              Signatura

Reus, …………………………….. de ……………………………………. de 2012

Anuncis

Una resposta a Carta compromís

 1. Tijani Echant ha dit:

  POMPEU FABRA ES EL MIO DEL MON ES MES MIO QUE EL SANPAU

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s